Điều lệ (sửa đổi, bổ xung) Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam

Đăng lúc: 01-09-2017 2:58 Chiều - Đã xem: 63

  BỘ NỘI VỤ ─────   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ────────────────────     ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)  HỘI CỰU TNXP VỆT NAM (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 230/QĐ-BNV ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)     Chương I ...